Ecobox BDT

EXOBOX BDT – Komplett avloppsreningssystem

Ecobox BDT är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar bad-, disk- och tvättvatten utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox BDT är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om.
Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.

I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och ingen markbädd eller infiltration behöver anläggas efter Ecobox BDT. Allt för att göra det enkelt för dig att rena vattnet från ditt hus.

Verket är enkelt och näst intill underhållslöst. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.

Så här renar Ecobox BDT ditt vatten

All rening sker i samma enhet, inga förbrukningsmaterial eller rörliga delar.

  1. Mekanisk rening

    När vattnet kommer in i Ecobox innehåller det både biologiska och kemiska föreningar. Men även partiklar och fast materia. Dessa partiklar tas om hand i den mekaniska reningen som bestårv av två kamrar där partiklar kan sjunka till botten.

  2. Biologisk rening

    Efter att partiklar avskiljts från vattnet återstår bakterier och biokemiska föreningar. Dessa renas med hjälp av en biologisk process som får sin näring från avloppsvattnet samt från tillförsel av syre. I detta reningssteg tillsätts luft och en biofilm bildas som bryter ned farliga föreningar.

  3. Klarvattensteg

    När den aktiva reningen är färdig leds vattnet till ett klarvattensteg där de absolut sista partiklarna i vattnet får sjunka till botten innan vattnet släpps ut.Efter detta steg är vattnet klart och fint och helt rent från syretärande ämnen, redo för att återgå till naturen igen.

 

Kontakta Vattenmiljö för mer info
Ecobox BDT